1. Administratorem danych osobowych Klientów i ich pracowników (dalej łącznie jako „Klient”) jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe „Prowema” Artur Krzywonos  z siedzibą w Rzeszowie, ul. Architektów 1a , NIP: 815 170 51 51

2. Dane osobowe klientów będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
a) Realizacja procesu sprzedaży i usług oraz wykonanie zawartych umów (art. 6 ust.1 lit.b i c RODO),
b) Realizacja procesu reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c) Archiwizacja (cele dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora ( art. 6. ust. 1 lit f RODO),
e) Ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami będącymi realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

3. Dane osobowe Klientów będą przekazywane podmiotom stale z nami współpracującymi, naszym podwykonawcom lub firmom działającym na nasze zlecenie w celu wykonania zawartych umów, albo zapewnienia ciągłości działania naszego przedsiębiorstwa, a ponadto firmom spedycyjnym oraz operatorom pocztowym, w przypadku gdy dostawa realizowana jest przez te podmioty.

4. Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji powierzonych zadań, usług oraz zrealizowania umów wraz z okresem gwarancyjnym jak również po realizacji zadania do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z zawartej umowy. Ponadto dane będą przechowywane w celach archiwalnych do czasu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, lub cofnięcia zgody jeżeli dane były przetwarzane na jej podstawie.

5. Klient posiada prawo żądania dostępu do danych, które jego dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Klient posiada również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

6. Klient posiada uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody.

7. Dane są przetwarzane również w sytuacjach złożenia aplikacji, skierowania zapytania / oferty mailowo lub telefonicznie lub w ramach naszej współpracy podczas podpisywania lub realizowania umowy.

8. Jako Administrator przetwarzamy Dane również naszych partnerów biznesowych (inwestorów, podwykonawców, kontrahentów), ich pracowników /współpracowników, W związku z relacjami biznesowymi i kontaktem możemy przetwarzać następujące Dane: Dane identyfikacyjne, Dane teleadresowe, Dane dotyczące stanowiska pracy i uprawnień zawodowych oraz inne Dane przekazane nam w związku ze współpracą lub kontaktem.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi nam nawiązanie i utrzymanie relacji handlowych.